Privacy Bericht

Aan onze klanten

Meyer Moving respecteertde privacy van onze klanten (afzenders) en zetten ons in om deze te beschermen. Dit bericht geeft een overzicht van ons beleid en praktijken.

Voorbeelden van persoonlijke gegevens(informatie)

We verzamelen de volledige naam, contactnummers, e-mailadressen, verblijfsadressen, paspoortgegevens en werkvergunningen van onze afzender.

Waarom verzamelen wij deze persoonlijke gegevens

Voor internationale zendingen verzamelen wij kopieënvan paspoorten en werkvergunningen voor het faciliteren van inklaring en levering. Voor nationale verhuizingen verzamelen wij gegevens omtrent het nieuwe verblijfsadres en contactnummers zodat ons teamin staat is om service te verlenen.

Keuze en toestemming afzender

Onze afzender kan ten alle tijden besluitenom zijn persoonlijke gegevens niet te tonen of om toegang te beperken tot zijn persoonlijke gegevens of om zijn toestemming in te trekken voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. Als de afzender onsverzoekthun toestemming in te trekken zullen wij de relevante informatie zo spoedig mogelijk vernietigen en verwijderen.

Hoe en wanneer verzamelen we de persoonlijke gegevens van de afzender

We verzamelen informatie wanneer onze afzender onze diensten aanvraagt. Onze afzender kan documenten met persoonlijke gegevens sturen via de e-mail, fax of andere middelen.

Gebruik, bewaren en verwijderen

We zullen de persoonlijke gegevens van de afzender uitsluitend beperken tot het verlenen van onze diensten. We bewaren de persoonlijke gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn.We zullen de documenten die persoonlijke gegevens bevatten vernietigen in overeenstemming met ons privacy beleid en geldige wetten.

Toegang

We beperken de toegang tot de persoonlijke gegevens van onze afzenders tot alleen opgeleide en bevoegde medewerkers en derden. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden verkocht, uitgeleend of verhuurd aan derden.

Bekendmaking aan derden

We houden de persoonlijke informatie van onze afzenders vertrouwelijk, maar van tijd tot tijdmogen we de persoonlijke gegevensbekend maken aan derden alleen voor de doelen vermeld in dit bericht. Deze derden zijn mogelijk overheidsinstanties, douane agenten of personenaan wie we verplicht zijn deze informatie bekend te maken om het inklaringsproces af te ronden. Wanneer we informatiebekend maken aan derden dan doen we dit onder de plicht van vertrouwelijkheid.

Gegevensbeveiliging

We bewaren de persoonlijke gegevens van onze afzenders elektronisch, en zijn beschermd met een paswoord. Alleen bevoegde medewerkers mogen toegang hebben tot persoonlijke informatie. Deze medewerken zijn goed opgeleid en bekend met het privacy beleid van Meyer Moving.

Accuraatheid

Meyer Movingverplicht zich tot het onderhouden van accurate, volledige en relevante informatie voor de doeleinden vermeld in dit bericht. Indien persoonlijke gegevens die verstrekt zijn, niet up-to-date of incorrect zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten.

Toezicht en behoud

We treffen de nodige maatregelen voor toezicht en behoud van de persoonlijke gegevens van onze afzenders. We implementeren en onderhouden alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor behoud van de veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze afzenders. De persoonlijke gegevens van onze afzenders zullen nooit gebruikt worden in directe marketing via e-mail, directe post, telefoon of soortgelijke middelen van communicatie.

 

Anti-omkoping & Corruptie

Meyer Moving zet zich in voor het naleven van wettelijke regels en ethisch gedrag en zal zich onthouden van alles wat de belangen vanpartners, klanten of de industrie kan schaden. Meyer Moving zal stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het volledig op de hoogte is van geldige regelgeving en zal zijn medewerkers en zakelijke partners controleren om volledige en voortdurende naleving te garanderen.

Naleving wet-en regelgeving

Meyer Moving zal zorgen dat het kennis neemt van alle geldige wetten tot het tegengaan van omkoping en corruptie in alle rechtsgebieden waar het actief is en zal deze wetten respecteren en handhaven. De wetten die geldig zijn voor particuliere internationale bedrijfsactiviteiten bestaan uit de wetten van de landen waar deze activiteiten plaatsvinden, maar ook andere –zoals de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act 2010. Deze wetten regelen de internationale activiteiten van nationalebedrijven en burgers ten aanzien van hun gedrag, zowel in binnen-en buitenland.

Ethisch gedrag

Ter demonstratie van onze toewijding belooft Meyer Moving om een zero tolerance aanpak te hanteren wat betreft omkoping en corruptie. Ten alle tijden zal het bedrijf professioneel, eerlijk en zeer integer handelen in alle zakelijke transacties en relaties. Dit geldt overal waar wij actief zijn.

Gedragsregels

Meyer Moving en zijn medewerkers worden geacht zich te houden aan de volgende gedragsregels om omkoping en corruptie tegen te gaan, daarom verplichten wij ons tot:

  1. Het niet bezighouden met enige vorm van omkoping, dan wel direct of via derden
  2. Het niet aanbieden of maken van een ongepaste betaling (cash of anders) aan enig individu, waaronder plaatselijke of buitenlandse functionaris waar ook ter wereld.
  3. Het niet aansporen van een individu, of een plaatselijke of buitenlandse functionaris tot een illegaal of incorrecte handeling.
  4. Het nooit aanbieden of accepteren van geld of iets van waarde zoals giften, smeergeld of commissies, met betrekking tot de aanschaf van business of het toekennen van een contract.
  5. Het nooit aanbieden of geven van enig gift of blijk van gastvrijheid aan enig algemene medewerker of overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger als er blijk is van een verwachting of implicatie tot het retourneren van de gunst.
  6. Het nooit accepteren van enige gift van een zakelijke partner als er blijk is van een verwachting of implicatie tot het retourneren van de gunst.
  7. Het nooit faciliteren van betalingen om een serviceniveau te bereiken waar men normaal geen recht op heeft.
  8. Het nooit negeren of niet rapporteren van enige indicatie van ongepaste betalingen aan de bevoegde instanties.
  9. Het niet verleiden of assisteren van een ander individu om de wet of regelgeving te breken.

Voor vragenen informatiekunt u uw verzoek sturen naar:

MeyerMoving
Cas Coraweg 69
Willemstad, Curacao
Tel: +5999-843 4766
Fax: +5999-7385067
Mail: info@meyermoving.com